Slide 1

COMPANY PROFILE

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท


บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด

ในปีพ.ศ. 2550 บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ได้แยกตัวออกมาจากบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการบูรณาการระบบของประเทศไทย สมาร์ทเทอร์แวร์มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (ชื่อย่อหลักทรัพย์: SAMTEL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์: SAMART)

จากประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้โครงการขนาดใหญ่ขณะที่อยู่ในบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด จึงทำให้สมาร์ทเทอร์แวร์มีความสามารถในการบริหาร จัดการ โครงการด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้วิสัยทัศน์ของ สมาร์ทเทอร์แวร์ คือ “การเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ ถึงความสำเร็จอย่างสูงในด้านการส่งมอบสินค้าและบริการด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้กับลูกค้าต่อไป”

ด้วยประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการกิจการที่ดีและมีมาตรฐาน พร้อมกับความแข็งแกร่งด้านการเงิน สมาร์ทเทอร์แวร์ไม่เพียงแต่จะตอบสนองต่องานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี แต่ สมาร์ทเทอร์แวร์ยังสนับสนุน ผลักดัน ด้านกลยุทธ์ เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจระยะยาวให้กับลูกค้าต่อไป

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่)

สามารถเทลคอมเข้าร่วมการก่อตั้งของสามารถกรุ๊ปในปีพ.ศ. 2529 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 720 ล้านบาท สามารถเทลคอมให้บริการด้านวิศวกรรมระบบสื่อสารและโทรคมนาคม และได้รับรางวัลในการติดตั้งระบบการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสำหรับสนามบินที่สำคัญของเมืองไทย คือ กรุงเทพฯ หาดใหญ่ อุบลราชธานี และเชียงใหม่